> >

Accions

Les accions del projecte inclouen tant l'elaboració de protocols d’avaluació i plans de conservació com l'execució d'accions concretes de conservació per a la correcta gestió de les espècies i dels hàbitats naturals d’interès comunitari europeu.

Accions preparatòries, elaboració de plans de gestió i / o dels plans d'acció

Accions concretes de conservació

Seguiment de l'impacte de les accions del projecte

Sensibilització i difusió pública dels resultats

Funcionament general del projecte i seguiment