> > >

D5 Seguiment de les poblacions de C. asper, R. temporaria i A. obstetricans