> > >

C8 Actuacions de conservació del HIC 3150 i de les espècies A. obstetricans, R. temporaria i L. natans en el SCI Estanho de Vilac (ES5130006)

Tipus: C | Estat: Pendent d'execució

Amb aquesta acció es farà una renovació de la canalització d'entrada de l'aigua cap a un abeurador situat uns metres enllà de l'estany per tal de minimitzar l'erosió del substrat i l'eutrofització de l'aigua que produeix la presència sovintejada del bestiar. També es construirà una tanca protectora per evitar l'entrada de vehicles i s'instal·larà un petit centre d'informació que proporcioni una descripció del projecte així com dels hàbitats i espècies objectiu sobre les que s'actuarà.