> > >

Estany Rovinets

Situat al SCI Alt Pallars. En aquest estany ja no s'hi practica la pesca donat que en el seu moment van fracassar els intents d'establir nuclis estables de salmònids, actualment hi ha una població de barb roig (Phoxinus sp.) espècie també introduïda. L'hàbitat d'interès comunitari que hi trobem és el d'aigües estagnants oligotròfiques molt poc mineralitzades Littorelletalia uniflorae (3110).

Rovinets