> > >

Estanho de Vilac

Aquest estany representa una mostra interessant del que son els estanys amb influència de clima atlàntic amb l'hàbitat d'interès comunitari dels llacs eutròfics naturals amb vegetació de Magnopotamion o Hydrocharition (HIC 3150)

Estanho de Vilac